TẦM NHÌN GREENCOOP
Chúng tôi hướng đến là tập đoàn đa ngành với những lĩnh vực kinh doanh phát triển bền vững, xây dựng doanh nghiệp trường tồn, cống hiến cho sự thịnh vượng đất nước và có trách nhiệm xã hội. Trên tất cả, GreenCoop và các thành viên của mình đang cố gắng tạo ra và duy trì hàng nghìn việc làm cùng những cơ hội làm việc trên khắp đất nước Việt Nam. Với giá trị cốt lõi:

TẠO NHIỀU GIÁ TRỊ HƠN TẠO NHIỀU SẢN PHẨM 

Đồng thời chúng tôi luôn thu hút nhân tài, hợp tác đầu tư trong nước và quốc tế nhằm đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp và thịnh vượng của đất nước:

Khát vọng vì một Việt Nam hùng cường!

SỨ MỆNH GREENCOOP
Việt Nam với vị trí địa lý nằm tại trung tâm vùng phát triển bậc nhất Châu Á và một nền nông nghiệp lâu đời. Chúng tôi hiểu rằng việc ứng dụng công nghệ vào phát triển nông nghiệp bền vững là nhiệm vụ xuyên suốt quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp. Với mục tiêu ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, quản lý nhằm tạo ra các sản phẩm giá trị chất lượng cao phục vụ cộng đồng tốt hơn.

Với những sự cố gắng của tập thể, chúng tôi mong muốn cùng xây dựng xã hội tiến bộ tốt đẹp hơn, tạo ra nhiều việc làm cho người lao động, phụng sự và chia sẻ những giá trị tốt đẹp tới mọi người. Trong đó mỗi người luôn được sử dụng những sản phẩm – dịch vụ chất lượng cao, góp phần nâng cao giá trị cuộc sống để đóng góp vào công cuộc xây dựng đất nước ngày càng phát triển.

TRIẾT LÝ GREENCOOP 

  1. Con người đầu tiên và trọng tâm.
  2. Mang lại lợi ích cho tất cả mọi người.
  3. Tạo ra nhiều giá trị hơn nhiều sản phẩm.
  4. Sản phẩm luôn phải tốt hơn nữa.
  5. Luôn có trách nhiệm xã hội.
  6. Hợp tác phát triển cùng lan tỏa giá trị.